Doanh Nhân Tự Học – Thị Trường Mục Tiêu

0
26
Doanh Nhân Tự Học – Thị Trường Mục Tiêu

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Xác định thị trường mục tiêu là xác định các nhóm khách hàng tạo nên thị trường và sau đó phát triển các sản phẩm dành cho chính nhóm khách hàng cụ thể đó, gọi là “thị trường mục tiêu”. Để thành công trong kinh doanh, các doanh nghiệp phải quyết định mình sẽ nhắm vào thị trường mục tiêu nào.

Cuốn sách này tập trung vào cách thức phân đoạn thị trường và cách thức lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp. Doanh nghiệp có thể căn cứ vào sự lựa chọn này để định vị các sản phẩm của mình và tạo dựng hình ảnh của doanh nghiệp.

Mục đích chính của cuốn sách này là nêu cách thức xác định và phân đoạn thị trường để các doanh nghiệp có thể xác định các nhóm thị trường mục tiêu của mình.