Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường

0
15
Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Nội dung cuốn sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về kinh tế học trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên, về ô nhiễm môi trường, vai trò, vị trí của tài nguyên thiên nhiên, các quan điểm về phát triển bền vững và các quy tắc ứng xử với môi trường, tài nguyên.

Các tác giả đã trình bày về ô nhiễm môi trường dưới góc độ kinh tế, công cụ kinh tế giải quyết ô nhiễm môi trường, tính toán chi phí thiệt hại do ô nhiễm, mô hình khai thác tài nguyên tái tạo; giá trị của tài nguyên môi trường, định giá môi trường và tác động của môi trường, tiếp cận phân tích định giá tài nguyên…; quản lý môi trường và những biện pháp, công cụ để quản lý môi trường.

Các nội dung đó đã phần nào lí giải được các nguyên nhân kinh tế của ô nhiễm và suy thoái môi trường, qua đó đề ra những biện pháp kinh tế nhằm làm chậm lại, chấm dứt hoặc đảo ngược tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, trong đó nhấn mạnh vấn đề tăng trưởng xanh, chống biến đổi khí hậu và xu hướng phát triển mà con người đang quan tâm.

Giáo trình Kinh tế môi trường nội dung được trình bày trong 7 chương, gồm 2 phần chính:

Chương 1. Kinh tế vi mô và kinh tế môi trường

Chương 2. Kinh tế ô nhiễm

Chương 3. Kinh tế tài nguyên

Chương 4. Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường

Chương 5. Khả năng áp dụng thu phí ô nhiễm môi trường trong điều kiện Việt Nam

Chương 6. Định giá tài nguyên và tác động môi trường

Chương 7. Kinh tế học và các chính sách áp dụng cho thuỷ sản

Bài tập và câu hỏi thảo luận