Hướng Dẫn Giải Bài Tập Lịch Sử Lớp 11

0
10
Hướng Dẫn Giải Bài Tập Lịch Sử Lớp 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Theo phương hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong quá trình dạy học lịch sử, các tác giả không làm đáp án cho các câu hỏi, bài tập, mà chủ yếu gợi ý học sinh, có sự hướng dẫn của giáo viên và sự cộng tác của bạn học để tự thực hiện các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa. Các tác giả cũng chú ý nêu những câu hỏi và bài tập không có trong sách giáo khoa để học sinh mở rộng việc rèn luyện học tập.