Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử Lớp 10

0
34
Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi và Bài Tập Lịch Sử 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Lịch Sử Lớp 10 không phải để nhớ học thuộc lòng mà để phát triển tư duy trí thông minh trong nhận thức và thực hành Điều này chứng tỏ quan niệm sai lầm trong học lịch sử không có bài tập không có thực hành.

Nhưng quan niệm như vậy để thực hiện trong trao đổi biên soạn sách lịch sử mà việc Cấu tạo bài tập câu hỏi là sự cải tiến trong về nhận thức về thực hành sư phạm bộ môn Do đó việc hướng dẫn tổ chức cho học sinh trả lời các câu hỏi bài tập trong sách giáo khoa là một bộ phận quan trọng trong việc học tập của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Mục Lục :

Phần 1 lịch sử thế giới cổ và Trung Đại .

Phần 2 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 19.

Phần 3 lịch sử thế giới cận đại.