Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với SPSS

0
34
Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với SPSS
Tác Giả:

Giới Thiệu Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với SPSS

Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, SPSS được biết đến như một trong những phần mềm hữu ích và thuận tiện nhất giúp người sử dụng làm việc với dữ liệu định lượng. Mặc dù trong những năm vừa qua, SPSS đã được giới thiệu trong chương trình của một số trường đại học, song nhu cầu sử dụng trong cộng đồng nghiên cứu khoa học vẫn chưa được đáp ứng.

Mục lục cuốn sách Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với SPSS:

  • Chương mở đầu: Giới thiệu phân tích dữ liệu
  • Chương 1: Phân loại dữ liệu, mã hoá, nhập liệu và một số xử lý trên biến
  • Chương 2: Làm sạch dữ liệu
  • Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu
  • Chương 4: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính
  • Chương 5: phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: Kiểm định trung bình tổng thể
  • Chương 6: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lương phân tích phương sai
  • Chương 7: Kiểm định phi tham số
  • Chương 8: Kiểm định tỷ lệ
  • Chương 9: Tương quan và hồi qui tuyến tính

Download Ebook Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với SPSS

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với SPSS

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]