Phong trào đại Đông du – Phương Hữu

0
4

MỤC LỤC

I. Cụ Tăng-bạt-Hổ về nước
II. Hội-nghị mở tại nhà cụ đốc Định-Trạch
III. Các nhà ái-quốc Việt-Nam ở Nhựt
IV. Cụ Phan về rước đức Cường-Để sang Nhựt
V. Căm hờn Nhựt, chí-sĩ Trần-đông-Phong tự-sát
VI. Các nhà ái-quốc Việt-Nam trở về Trung-Quốc và qua Xiêm
VII. Cụ Gilbert thành lập Minh-tân Công-nghệ xã
VIII. Cụ Mai-Sơn với phong-cảnh Trung-quốc
IX. Cuộc bạo-động ở Saigon
X. Cụ Phan-sào-Nam viết sách gởi về cho toàn-quyền Albert-Sarraut
XI. Việt-Nam Quang-phục hội thành lập tại Quảng-Châu
XII. Đức Cường-Để và Cụ Chương-Chu bị nhà cầm-quyền Anh ở Hướng-Cảng bắt Cụ Chương-Chu tuẩn-quốc tại nhà pha Hỏa-lò (Hà-nội)
XIII. Bom nổ ở Thái-Bình và nhà hàng Coq-d’Or (Hanoi)
XIV. Các thẩm-phán quan người Nam với các phạm-nhân
XV. Những cuộc tấn-công ở biên-giới Lèo và Bắc-Kỳ
XVI. Cụ Tăng-bạt-Hổ
XVII. Cụ Tăng-bạt-Hổ mạng-chung ở Huế
XVIII. Phạm-hồng-Thái ám-sát hụt Toàn-Quyền Merlin tại tô-giới Anh Quảng-Châu
XIX. Cụ Phan-bội-Châu bị bắt và ra trước Hội-đồng đề-hình Hanoi
XX. Cụ Phan bị an-trí ở Huế
XXI. Lớp màn chót của Phong-Trào

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here