Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4

0
6839
Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4
Chuyên mục: Lớp 4

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 gồm 20 Unit. Mỗi Unit đều có cấu trúc chung là 3 Lesson/ Unit và kiến thức gồm 4 phần: Competences (Năng lực), Sentence patterns (Mẫu câu), Vocabulary (Từ vựng) và Phonics (Ngữ âm). Tại mỗi Lesson học sinh đều được rèn luyện các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Mục lục:

 • Unit 1. Nice to see you again
 • Unit 2. I’m from Japan
 • Unit 3. What day is it today?
 • Unit 4. When’s your birthday?
 • Unit 5. Can you swim?
 • Unit 6. Where’s your school?
 • Unit 7. What do you like doing?
 • Unit 8. What subjects do you have today?
 • Unit 9. What are they doing?
 • Unit 10. Where were you yesterday?
 • Unit 11. What time is it?
 • Unit 12. What does your father do?
 • Unit 13. Would you like some milk?
 • Unit 14. What does he look like?
 • Unit 15. When’s Children’s Day?
 • Unit 16. Let’s go to the bookshop
 • Unit 17. How much is the T-shirt?
 • Unit 18. What’s your phone number?
 • Unit 19. What animal do you want to see?
 • Unit 20. What are you going to do this summer?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here