Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 8

0
1293
Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 8
Chuyên mục: Lớp 8

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn.Sách gồm ba phần :Lịch Sử Thế Giới Cận Đại,Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại và Lịch Sử Việt Nam Từ Năm 1858 Đến Năm 1918.Mỗi phần được chia thành những chuyên đề riêng biệt cung cấp cho học sinh những kiến thức hữu ích về lịch sử nhân loại…

Nội dung sách gồm các phần:

– Lịch sử thế giới cận đại

Thời kì xác lập của CNTB

Các nước Âu – Mỹ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Châu Á thế kỉ XVIII đầu thế kỷ XX

– Lịch sử thế giới hiện đại

– Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918

Mục lục:

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

 • Chương I. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)
  • Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
  • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
  • Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới
  • Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
 • Chương II. CÁC NƯỚC ÂU – MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX
  • Bài 5. Công xã Pa- ri 1871
  • Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX
  • Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
  • Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX
 • Chương III. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX
  • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX
  • Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX
  • Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
  • Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
 • Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)
  • Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
  • Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

 • Chương I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ
  • Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)
  • Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)
 • Chương II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
  • Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
  • Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
 • Chương III. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
  • Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)
  • Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 – 1939)
 • Chương IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945)
  • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
 • Chương V. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX
  • Bài 22. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX
  • Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm1945)

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

 • Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XĨ
  • Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
  • Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)
  • Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
  • Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
  • Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
 • Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  • Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam
  • Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918