Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12

0
5576
Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12
Chuyên mục: Lớp 12

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Nội dung Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 12 gồm các phần:

– Di truyền học

Cơ chế di truyền và biến dị

Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Di truyền học quần thể

Ứng dụng di truyền học

Di truyền học người

– Tiến hóa

– Sinh thái học

Chương trình Sinh học lớp 12 :

Phần 5: DI TRUYỀN HỌC

  • Chương I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
  • Chương II : TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
  • Chương III : DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
  • Chương IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
  • Chương V: DI TRUYỀN HỌC

Phần sáu : TIẾN HOÁ

  • Chương I : Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
  • Chương II : Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất

Phần bảy : SINH THÁI HỌC

  • Chương I : Cá thể và quần thể sinh vật
  • Chương II : Quần xã sinh vật
  • Chương III : Hệ sinh thái, sinh quyển