Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 7

0
1528
Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 7
Chuyên mục: Lớp 7

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 7 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn phát hành. Sách gồm 8 chương cung đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học giúp các em học tốt môn sinh học lớp 7.

Sách sinh học 7 sẽ mang đến cho các em chiếc chìa khóa khám phá thế giới tự nhiên đa dạng, đồng thời hiểu biết cơ bản về quá trình tiến hóa của động vật. Các nhóm động vật được tìm hiểu bao gồm:

– Động vật nguyên sinh

– Ruột khoang

– Thân mềm

– Giun đốt

– Chân khớp…

Nội dung sách gồm 7 chương và 66 bài học, trong đó có 10 bài thựa hành.

Mục lục Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 7 :

MỞ ĐẦU

 • Bài 1. Thế giới động vật đa dạng và phong phú
 • Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật

CHƯƠNG I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

 • Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
 • Bài 4. Trùng roi
 • Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày
 • Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét
 • Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

CHƯƠNG II: NGÀNH RUỘT KHOANG

 • Bài 8. Thủy tức
 • Bài 9. Đa dạng của ngành ruột khoang
 • Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang

CHƯƠNG III: CÁC NGÀNH GIUN

 • Bài 11. Sán lá gan
 • Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp
 • Bài 13. Giun đũa
 • Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn
 • Bài 15. Giun đất
 • Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
 • Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

CHƯƠNG IV: NGÀNH THÂN MỀM

 • Bài 18. Trai sông
 • Bài 19. Một số thân mềm khác
 • Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm
 • Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

CHƯƠNG V: NGÀNH CHÂN KHỚP

 • Bài 22. Tôm sông
 • Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
 • Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
 • Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
 • Bài 26. Châu chấu
 • Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ
 • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
 • Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp
 • Bài 30. Ôn tập phần I: Động vật không xương sống
 • Đề kiểm tra 15 phút – Học kì 1 – Sinh học 7
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 1 – Sinh học 7
 • Đề kiểm tra học kì 1 – Sinh học 7

CHƯƠNG VI: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

 • Bài 31. Cá chép
 • Bài 32. Thực hành: Mổ cá
 • Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép
 • Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá
 • Bài 35. Ếch đồng
 • Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
 • Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
 • Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài
 • Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn
 • Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
 • Bài 41. Chim bồ câu
 • Bài 42. Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
 • Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu
 • Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
 • Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đời sống và tập tính của chim
 • Bài 46. Thỏ
 • Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ
 • Bài 48. Đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi
 • Bài 49. Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Bộ dơi và bộ cá voi
 • Bài 50. Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt
 • Bài 51. Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
 • Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của thú

CHƯƠNG VII: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

 • Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển
 • Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể
 • Bài 55. Tiến hóa về sinh sản
 • Bài 56. Cây phát sinh giới động vật

CHƯƠNG VIII: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

 • Bài 57. Đa dạng sinh học
 • Bài 58. Đa dạng sinh học (tiếp theo)
 • Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học
 • Bài 60. Động vật quý hiếm
 • Bài 61, 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương
 • Bài 63. Ôn tập
 • Bài 64, 65, 66. Tham quan thiên nhiên
 • Đề kiểm tra 15 phút – Học kì 2 – Sinh học 7
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 2 – Sinh học 7
 • Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh học 7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here