Sách Giáo Khoa Toán Lớp 4

0
924
Sách Giáo Khoa Toán Lớp 4
Chuyên mục: Lớp 4

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 4 được Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và sử dụng trong giảng dạy tại các trường tiểu học.

Tập sách gồm những nội dung chính như sau:

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

Chương 4: Phân số – Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

Chương 5: Tỉ số. Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

Chương 6: Ôn tập.

Mục lục:

 • Ôn tập các số đến 100 000
 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
 • Biểu thức có chứa một chữ
 • Luyện tập
 • Các số có sáu chữ số
 • Luyện tập
 • Hàng Và lớp
 • So sánh các số có nhiều chữ số
 • Triệu Và lớp triệu
 • Triệu và lớp triệu (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Dãy số tự nhiên
 • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
 • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
 • Luyện tập
 • Yên, tạ, tấn
 • Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Giây, thế kỉ
 • Luyện tập
 • Tìm số trung bình cộng
 • Luyện tập
 • Biểu đồ
 • Biểu đồ (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Phép cộng
 • Phép trừ
 • Luyện tập
 • Biểu thức có chứa hai chữ
 • Tính chất giao hoán của phép cộng
 • Biểu thức có chúa ba chữ
 • Tính chất kết hợp của phép cộng
 • Luyện tập
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Hai đường thẳng vuông góc
 • Hai đường thẳng song song
 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc
 • Vẽ hai đường thẳng song song
 • Thực hành Vẽ hình chữ nhật
 • Thực hành Vẽ hình vuông
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Nhân với số có một chữ số
 • Tính chất giao hoán của phép nhân
 • Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000
 • Tính chất kết hợp của phép nhân
 • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
 • Đề-Xi-mét vuông
 • Mét vuông
 • Nhân một số với một tổng
 • Nhân một số với một hiệu
 • Luyện tập
 • Nhân với số có hai chữ số
 • Luyện tập
 • Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
 • Nhân với số có ba chữ số
 • Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Chia một tổng cho một số
 • Chia cho số có một chữ số
 • Luyện tập
 • Chia một số cho một tích
 • Chia một tích cho một số
 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
 • Chia cho số có hai chữ số
 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Thương có chữ số 0
 • Chia cho số có ba chữ số
 • Luyện tập
 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Dấu hiệu chia hết cho 2
 • Dấu hiệu chia hết cho 5
 • Luyện tập
 • Dấu hiệu chia hết cho 9
 • Dấu hiệu chia hết cho 3
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Ki-lô-mét vuông
 • Luyện tập
 • Hình bình hành
 • Diện tích hình bình hành
 • Luyện tập
 • Phân số
 • Phân số và phép chia số tự nhiên
 • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Phân số bằng nhau
 • Rút gọn phân số
 • Luyện tập
 • Quy đồng mẫu số các phân số
 • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • So sánh hai phân số cùng mẫu số
 • Luyện tập
 • So sánh hai phân số khác mẫu số
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Phép cộng phân số
 • Phép cộng phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Phép trừ phân số
 • Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Phép nhân phân số
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Tìm phân số của một số
 • Phép chia phân số
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Hình thoi
 • Diện tích hình thoi
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Giới thiệu tỉ số
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Tìm hai số khi biết hiệu Và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập
 • Luyện tập
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Τỉ lệ bản đồ
 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
 • Thực hành
 • Thực hành (tiếp theo)
 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về số tự nhiên
 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)
 • Ôn tập về biểu đồ
 • Ôn tập về phân số
 • Ôn tập về các phép tính với phân số
 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
 • Ôn tập về đại lượng
 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về hình học (tiếp theo)
 • Ôn tập về tìm số trung bình cộng
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng Và hiệu của hai số đó
 • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung
 • Luyện tập chung