Marketing Đương Đại

0
23
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Mục đích của quyển sách Marketing Đương Đại nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức căn bản về lý thuyết marketing, tiến trình lập kế hoạch marketing, thông qua các giải thích chi tiết với tất cả các khái niệm, quan điểm và phương pháp tiếp cận lý thuyết marketing hiện đại.