Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1

0
3887
Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1
Chuyên mục: Lớp 1

Giới Thiệu Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 tập 1, 2 được biên soạn theo chuẩn kiến thức và kỹ năng chương trình giáo dục tiểu học của Bộ giáo dục và Đào tạo giúp các em học sinh lớp 1 bắt đầu làm quen với chữ viết một cách dễ hiểu nhất.

Sách Tiếng Việt Lớp 1 là sách giáo khoa cơ bản được biên soạn theo chương trình do Bộ Giáo Dục Đào Tạo ban hành. Sau phần học vần là phần Luyện tập tổng hợp theo chủ điểm (nhà trường, gia đình, thiên nhiên – đất nước, nhà trường,..). Mỗi chủ điểm gồm các phân môn: tập đọc, tập viết, chính tả và kể chuyện.

Đan xen các bài học là các bài ôn tập giúp các em học sinh củng cố và kiểm tra lại kiến thức đã học.

Ngoài chữ viết, tập sách còn có các hình ảnh minh họa xinh xắn có màu sắc tươi tắn giúp cho việc học trở nên dễ dàng và thú vị hơn.

Mục lục:

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Tập 1

 • Bài 1. e
 • Bài 2. b
 • Bài 3. không dấu, dấu sắc
 • Bài 4. dấu hỏi, dấu nặng
 • Bài 5. dấu huyền, dấu ngã
 • Bài 6. be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
 • Bài 7. ê, v
 • Bài 8. l, h
 • Bài 9. o, c
 • Bài 10. ô, ơ
 • Bài 11. Ôn tập
 • Bài 12. i, a
 • Bài 13. n, m
 • Bài 14. d, đ
 • Bài 15. t, th
 • Bài 16. Ôn tập
 • Bài 17. u, ư
 • Bài 18. x, ch
 • Bài 19. s, r
 • Bài 20. k, kh
 • Bài 21. Ôn tập
 • Bài 22. p-ph, nh
 • Bài 23. g, gh
 • Bài 24. q-qu, gi
 • Bài 25. ng, ngh
 • Bài 26. y, tr
 • Bài 27. Ôn tập
 • Bài 28. Chữ thường. Chữ hoa
 • Bài 29. ia
 • Bài 30. ua, ưa
 • Bài 31. Ôn tập
 • Bài 32. oi, ai
 • Bài 33. ôi, ơi
 • Bài 34. ui, ưi
 • Bài 35. uôi, ươi
 • Bài 36. ay, â-ây
 • Bài 37. Ôn tập
 • Bài 38. eo, ao
 • Bài 39. au, âu
 • Bài 40. iu, êu
 • Bài 41. iêu, yêu
 • Bài 42. ưu, ươu
 • Bài 43. Ôn tập
 • Bài 44. on, an
 • Bài 45. ân, ă-ăn
 • Bài 46. ôn, ơn
 • Bài 47. en, ên
 • Bài 48. in, un
 • Bài 49. iên, yên
 • Bài 50. uôn, ươn
 • Bài 51. Ôn tập
 • Bài 52. ong, ông
 • Bài 53. ăng, âng
 • Bài 54. ung, ưng
 • Bài 55. eng, iêng
 • Bài 56. uông, ương
 • Bài 57. ang, anh
 • Bài 58. inh, ênh
 • Bài 59. Ôn tập
 • Bài 60. om, am
 • Bài 61. ăm, âm
 • Bài 62. ôm, ơm
 • Bài 63. em, êm
 • Bài 64. im, um
 • Bài 65. iêm, yêm
 • Bài 66. uôm, ươm
 • Bài 67. Ôn tập
 • Bài 68. ot, at
 • Bài 69. ăt, ât
 • Bài 70. ôt, ơt
 • Bài 71. et, êt
 • Bài 72. ut, ưt
 • Bài 73. it, iêt
 • Bài 74. uôt, ươt
 • Bài 75. Ôn tập
 • Bài 76. oc, ac
 • Bài 77. ăc, âc
 • Bài 78. uc, ưc
 • Bài 79. ôc, uôc
 • Bài 80. iêc, ươc
 • Bài 81. ach
 • Bài 82. ich, êch
 • Bài 83. Ôn tập

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2

 • Bài 84. op, ap
 • Bài 85. ăp, âp
 • Bài 86. ôp, ơp
 • Bài 87. ep, êp
 • Bài 88. ip, up
 • Bài 89. iêp, ươp
 • Bài 90. Ôn tập
 • Bài 91. oa, oe
 • Bài 92. oai, oay
 • Bài 93. oan, oăn
 • Bài 94. oang, oăng
 • Bài 95. oanh, oach
 • Bài 96. oat, oăt
 • Bài 97. Ôn tập
 • Bài 98. uê, uy
 • Bài 99. uơ, uya
 • Bài 100. uân, uyên
 • Bài 101. uât, uyêt
 • Bài 102. uynh, uych
 • Bài 103. Ôn tập
 • Tuần 1. CHỦ ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG
 • Tuần 2. CHỦ ĐIỂM GIA ĐÌNH
 • Tuần 3. CHỦ ĐIỂM THIÊN NHIÊN – ĐẤT NƯỚC
 • Tuần 4. CHỦ ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG
 • Tuần 5. CHỦ ĐIỂM GIA ĐÌNH
 • Tuần 6. CHỦ ĐIỂM THIÊN NHIÊN – ĐẤT NƯỚC
 • Tuần 7. CHỦ ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG
 • Tuần 8. CHỦ ĐIỂM GIA ĐÌNH
 • Tuần 9. CHỦ ĐIỂM THIÊN NHIÊN – ĐẤT NƯỚC
 • Tuần 10. CHỦ ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG
 • Tuần 11. CHỦ ĐIỂM GIA ĐÌNH
 • Tuần 12. CHỦ ĐIỂM THIÊN NHIÊN – ĐẤT NƯỚC
 • Tuần 13. ÔN TẬP – KIỂM TRA

Download Ebook Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here