Bài Tập Sinh Học Chọn Lọc

0
95

Giới Thiệu Bài Tập Sinh Học Chọn Lọc

Sách gồm 3 chương, bài tập có lời giải và bài tập tự giải:

Chương 1. Sinh học phân tử: Công thức bài tập phân tử, cấu trúc gen (ADN) và ARN, cơ chế nhân đôi và sao mã của gen, prôtêin và cơ chế giải mã;

Chương 2. Sinh học tế bào: Công thức bài tập tế bào, NST và nguyên phân, giảm phân và thụ tinh;

Chương 3. Các qui luật di truyền: Các qui luật di truyền sau Menđen, công thức tổng quát – định luật tổ hợp Menden, các phép lai 1 tính theo qui luật Menđen.

Download Ebook Bài Tập Sinh Học Chọn Lọc

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Bài Tập Sinh Học Chọn Lọc

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]