Sách Bài Tập Toán Lớp 9

0
1107
Sách Bài Tập Toán Lớp 9
Chuyên mục: Lớp 9

Giới Thiệu Sách Bài Tập Toán Lớp 9

Sách Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 1, 2 được viết theo từng bài của sách giáo khoa, mỗi bài gồm các phần như sau:

A. Kiến thức cơ bản: Phần này được trình bày tóm tắt và ngắn gọn, dễ hiểu các kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, bám sát theo chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn Toán.

B. Giải bài tập: Phần này hướng dẫn học sinh giải bài tập trong sách giáo khoa theo dạng bài mẫu, gợi ý để học sinh theo đó trình bày đề bài dưới dạng điền vào chỗ trống nhằm hoàn thành một bài giải hoàn chỉnh.

Khi làm bài tập, học sinh cần đọc kĩ đề bài rồi tự giải ngoài nháp, đối chiếu cách giải của mình với hướng dẫn, gợi ý trong vở để so sánh, rút kinh nghiệm. Sau đó học sinh hoàn chỉnh bài làm của mình vào vở bài tập. Khi thật cần thiết mới xem và làm theo các hướng dẫn, gợi ý trong vở.

Phần chú ý sau mỗi bài tập học sinh cần ghi nhớ để vận dụng vào giải bài tập có liên quan sau đó.

Cuối mỗi chương có giới thiệu một số đề kiểm tra. Học sinh cần tự làm các đề kiểm tra này theo thời gian quy định, tham khảo biểu điểm ở hướng dẫn chấm để đánh giá việc tiếp thu và vận dụng kiến thức của mình.

Mục lục Sách Sách Bài Tập Toán Lớp 9 :

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA
  • Bài 1. Căn bậc hai
  • Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
  • Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
  • Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
  • Bài 5. Bảng Căn bậc hai
  • Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
  • Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
  • Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
  • Bài 9. Căn bậc ba
  • Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Đại số 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Đại số 9
 • CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT
  • Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
  • Bài 2. Hàm số bậc nhất
  • Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
  • Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
  • Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).
  • Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số 9

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 9 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
  • Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
  • Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
  • Bài 3. Bảng lượng giác
  • Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
  • Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
  • Ôn tập chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hình học 9
 • CHƯƠNG II. ĐƯỜNG TRÒN
  • Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
  • Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn
  • Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
  • Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
  • Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
  • Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
  • Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn
  • Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
  • Ôn tập chương II – Đường tròn
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – TOÁN 9

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
  • Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
  • Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
  • Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
  • Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
  • Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
  • Bài 6.Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)
  • Ôn tập chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
  • Đề kiểm 15 phút – Chương 3 – Đại số 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đại số 9
 • CHƯƠNG IV. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
  • Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
  • Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).
  • Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn
  • Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
  • Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn
  • Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
  • Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai
  • Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
  • Ôn tập chương IV – Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đại số 9

Download Ebook Sách Bài Tập Toán Lớp 9

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Sách Bài Tập Toán Lớp 9

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]