Home Lớp Học Lớp 9 Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9

0
816
Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9
Chuyên mục: Lớp 9

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm hai phần: Di truyền và biến dị; Sinh vật và Môi trường với đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học …

Trong cuốn Sinh Học Lớp 9 này, các em sẽ được tìm hiểu những lĩnh vực mới của sinh học, cụ thể là di truyền và biến dị, cơ thể và môi trường.

Khi tìm hiểu lĩnh vực này, các em phải luôn hướng tới lí giải các vấn đề cơ bản và hệ trọng là:

– Tại sao con cái lại mang những đặc điểm giống bố mẹ?

– Di truyền học có tầm quan trọng như thế nào đối với sản xuất và đời sống con người?

– Giữa các sinh vật với nhau và môi trường có mối quan hệ ra sao?

– Tại sao mỗi con người phải có ý thức bảo vệ môi trường?

Những hình ảnh trong sách giáo khoa được tác giả tự thiết kế và thu nhập từ nhiều nguồn tài liệu trong và ngoài nước.

Mục lục Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9 :

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

 • CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
  • Bài 1: Menđen và di truyền học
  • Bài 2: Lai một cặp tính trạng
  • Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
  • Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
  • Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
  • Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
  • Bài 7: Ôn tập chương I
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1- Sinh học 9
 • CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ
  • Bài 8: Nhiễm sắc thể
  • Bài 9: Nguyên phân
  • Bài 10: Giảm phân
  • Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
  • Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
  • Bài 13: Di truyền liên kết
  • Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1tiết) – Chương 2 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN
  • Bài 15: ADN
  • Bài 16: ADN và bản chất của gen
  • Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
  • Bài 18: Prôtêin
  • Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
  • Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ
  • Bài 21: Đột biến gen
  • Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
  • Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
  • Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)
  • Bài 25: Thường biến
  • Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
  • Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
  • Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
  • Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
  • Bài 30: Di truyền học với con người
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
  • Bài 31: Công nghệ tế bào
  • Bài 32: Công nghệ gen
  • Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
  • Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
  • Bài 35: Ưu thế lai
  • Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
  • Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
  • Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
  • Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
  • Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 15 phút – Học kì 1- Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 1 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra học kì – Học kì 1 – Sinh học 9

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

 • CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
  • Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
  • Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
  • Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
  • Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
  • Bài 45 – 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
 • CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI
  • Bài 47: Quần thể sinh vật
  • Bài 48: Quần thể người
  • Bài 49: Quần xã sinh vật
  • Bài 50: Hệ sinh thái
  • Bài 51 – 52: Thực hành: Hệ sinh thái
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
  • Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
  • Bài 54: Ô nhiễm môi trường
  • Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
  • Bài 56 – 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 8 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 8 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  • Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
  • Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
  • Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
  • Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
  • Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
  • Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường
  • Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
  • Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
  • Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 9 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 9 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 15 phút – Học kì 2- Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 2 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra học kì – Học kì 2 – Sinh học 9

Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm hai phần: Di truyền và biến dị; Sinh vật và Môi trường với đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học …

Trong cuốn Sinh Học Lớp 9 này, các em sẽ được tìm hiểu những lĩnh vực mới của sinh học, cụ thể là di truyền và biến dị, cơ thể và môi trường.

Khi tìm hiểu lĩnh vực này, các em phải luôn hướng tới lí giải các vấn đề cơ bản và hệ trọng là:

– Tại sao con cái lại mang những đặc điểm giống bố mẹ?

– Di truyền học có tầm quan trọng như thế nào đối với sản xuất và đời sống con người?

– Giữa các sinh vật với nhau và môi trường có mối quan hệ ra sao?

– Tại sao mỗi con người phải có ý thức bảo vệ môi trường?

Những hình ảnh trong sách giáo khoa được tác giả tự thiết kế và thu nhập từ nhiều nguồn tài liệu trong và ngoài nước.

Mục lục Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 9 :

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

 • CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN
  • Bài 1: Menđen và di truyền học
  • Bài 2: Lai một cặp tính trạng
  • Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
  • Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
  • Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
  • Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
  • Bài 7: Ôn tập chương I
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1- Sinh học 9
 • CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ
  • Bài 8: Nhiễm sắc thể
  • Bài 9: Nguyên phân
  • Bài 10: Giảm phân
  • Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
  • Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
  • Bài 13: Di truyền liên kết
  • Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1tiết) – Chương 2 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN
  • Bài 15: ADN
  • Bài 16: ADN và bản chất của gen
  • Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
  • Bài 18: Prôtêin
  • Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
  • Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ
  • Bài 21: Đột biến gen
  • Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
  • Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
  • Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo)
  • Bài 25: Thường biến
  • Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
  • Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
  • Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
  • Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
  • Bài 30: Di truyền học với con người
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
  • Bài 31: Công nghệ tế bào
  • Bài 32: Công nghệ gen
  • Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
  • Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
  • Bài 35: Ưu thế lai
  • Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
  • Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
  • Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
  • Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
  • Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 6 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 15 phút – Học kì 1- Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 1 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra học kì – Học kì 1 – Sinh học 9

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

 • CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
  • Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
  • Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
  • Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
  • Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
  • Bài 45 – 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
 • CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI
  • Bài 47: Quần thể sinh vật
  • Bài 48: Quần thể người
  • Bài 49: Quần xã sinh vật
  • Bài 50: Hệ sinh thái
  • Bài 51 – 52: Thực hành: Hệ sinh thái
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
  • Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
  • Bài 54: Ô nhiễm môi trường
  • Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
  • Bài 56 – 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 8 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 8 – Sinh học 9
 • CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  • Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
  • Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
  • Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
  • Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
  • Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
  • Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường
  • Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
  • Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
  • Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 9 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 9 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 15 phút – Học kì 2- Sinh học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Học kì 2 – Sinh học 9
  • Đề kiểm tra học kì – Học kì 2 – Sinh học 9