Home Lớp Học Lớp 10 Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 10

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 10

0
42
Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 10 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm hai phần: Địa lý tự nhiên và Địa lý kinh tế – xã hội đầy đủ kiến thức; Thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý …

Cuốn sách giúp học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản, trả lời câu hỏi và cung cấp thêm các thông tin bổ sung mở rộng kiến thức bám sát nội dung sách giáo khoa về Địa lí tự nhiên đại cương và Địa lí kinh tế – xã hội đại cương.

Mục lục Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 10 :

PHẦN MỘT . ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

 • CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ
  • Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
  • Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
  • Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
  • Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
 • CHƯƠNG II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
  • Bài 5. Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
  • Bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
 • CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
  • Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
  • Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
  • Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
  • Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
  • Bài 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
  • Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
  • Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
  • Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
  • Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
  • Bài 15. Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
  • Bài 16. Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển
  • Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
  • Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật
  • Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
 • CHƯƠNG IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
  • Bài 20. Lớp vỏ Địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ Địa lí
  • Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI

 • CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ
  • Bài 22. Dân số và sự gia tăng dân số
  • Bài 23. Cơ cấu dân số
  • Bài 24. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
  • Bài 25. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
 • CHƯƠNG VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ
  • Bài 26. Cơ cấu nền kinh tế
 • CHƯƠNG VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP
  • Bài 27. Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
  • Bài 28. Địa lí ngành trồng trọt
  • Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi
  • Bài 30. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
 • CHƯƠNG VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP
  • Bài 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
  • Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp
  • Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)
  • Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
  • Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
 • CHƯƠNG IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ
  • Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
  • Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải
  • Bài 37. Địa lí các ngành giao thông vận tải
  • Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy- ê và kênh đào Pa-na-ma
  • Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc
  • Bài 40. Địa lí ngành thương mại
 • CHƯƠNG X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
  • Bài 41. Môi trường và sự phát triển bền vững
  • Bài 42. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 10 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm hai phần: Địa lý tự nhiên và Địa lý kinh tế – xã hội đầy đủ kiến thức; Thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý …

Cuốn sách giúp học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản, trả lời câu hỏi và cung cấp thêm các thông tin bổ sung mở rộng kiến thức bám sát nội dung sách giáo khoa về Địa lí tự nhiên đại cương và Địa lí kinh tế – xã hội đại cương.

Mục lục Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 10 :

PHẦN MỘT . ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

 • CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ
  • Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
  • Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
  • Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
  • Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
 • CHƯƠNG II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
  • Bài 5. Vũ trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
  • Bài 6. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
 • CHƯƠNG III. CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
  • Bài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
  • Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
  • Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
  • Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
  • Bài 10. Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
  • Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
  • Bài 12. Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
  • Bài 13. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
  • Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
  • Bài 15. Thuỷ quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
  • Bài 16. Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển
  • Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
  • Bài 18. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật
  • Bài 19. Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
 • CHƯƠNG IV. MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
  • Bài 20. Lớp vỏ Địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ Địa lí
  • Bài 21. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI

 • CHƯƠNG V. ĐỊA LÍ DÂN CƯ
  • Bài 22. Dân số và sự gia tăng dân số
  • Bài 23. Cơ cấu dân số
  • Bài 24. Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
  • Bài 25. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
 • CHƯƠNG VI. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ
  • Bài 26. Cơ cấu nền kinh tế
 • CHƯƠNG VII. ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP
  • Bài 27. Vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
  • Bài 28. Địa lí ngành trồng trọt
  • Bài 29. Địa lí ngành chăn nuôi
  • Bài 30. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
 • CHƯƠNG VIII. ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP
  • Bài 31. Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
  • Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp
  • Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)
  • Bài 33. Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
  • Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
 • CHƯƠNG IX. ĐỊA LÍ DỊCH VỤ
  • Bài 35. Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
  • Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải
  • Bài 37. Địa lí các ngành giao thông vận tải
  • Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy- ê và kênh đào Pa-na-ma
  • Bài 39. Địa lí ngành thông tin liên lạc
  • Bài 40. Địa lí ngành thương mại
 • CHƯƠNG X. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
  • Bài 41. Môi trường và sự phát triển bền vững
  • Bài 42. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên