Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 9

0
3682
Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 9
Chuyên mục: Lớp 9

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 9 là một trong những cuốn sách giáo khoa cơ bản được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo.

Sách gồm những nội dung chính như sau:

 • Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay
 • Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay.

Nội dung sách được trình bày logic, liên quan đến từng chương, bài học nhằm giúp các em nắm được những sự kiện chính và kiến thức mở rộng của từng bài một cách dễ hiểu.

Mục lục Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 9 :

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

 • CHƯƠNG I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
  • Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
  • Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 1 – Lịch sử 9
 • CHƯƠNG II. CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ – LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
  • Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
  • Bài 4. Các nước châu Á
  • Bài 5. Các nước Đông Nam Á
  • Bài 6. Các nước châu Phi
  • Bài 7. Các nước Mĩ-Latinh
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 1 – Lịch sử 9
 • CHƯƠNG III. MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
  • Bài 8. Nước Mĩ
  • Bài 9. Nhật Bản – Lịch sử 9
  • Bài 10. Các nước Tây Âu
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 1 – Lịch sử 9
 • CHƯƠNG IV. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
  • Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Phần 1 – Lịch sử 9
 • CHƯƠNG V. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
  • Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học – kĩ thuật
  • Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương V – Phần 1 – Lịch sử 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Phần 1 – Lịch sử 9

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY

 • CHƯƠNG I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 – 1930
  • Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
  • Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)
  • Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925
  • Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 2 – Lịch sử 9
 • CHƯƠNG II. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 – 1939
  • Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
  • Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935
  • Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 2 – Lịch sử 9
 • CHƯƠNG III. CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
  • Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 – 1945
  • Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
  • Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 2 – Lịch sử 9
 • CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN
  • Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946)
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Lịch sử 9
 • CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954
  • Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
  • Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
  • Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương V – Phần 2 – Lịch sử 9
 • CHƯƠNG VI. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975
  • Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
  • Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973)
  • Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương VI – Phần 2 – Lịch sử 9
 • CHƯƠNG VII. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000
  • Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
  • Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1985)
  • Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
  • Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương VII – Phần 2 – Lịch sử 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Phần 2 – Lịch sử 9