Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6

0
419
Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6
Chuyên mục: Lớp 6

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 được bộ giáo dục và đào tạo phát hành .Cuốn sách gồm 12 Units , mỗi Unit có tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look…

Sách Tiếng Anh Lớp 6 nhằm giúp các em bước đầu làm quen với Tiếng Anh đồng thời giúp các em có thể luyện tập để có thể nghe, nói, đọc, viết được Tiếng Anh ở mức độ đơn giản thông qua các bài học phong phú và sinh động.

Tiếng Anh Lớp 6 gồm 16 đơn vị bài học. Mỗi đơn vị gồm 2 đến 3 phần A, B, C tương ứng với các chủ đề có liên quan chặt chẽ với nhau. Mỗi phần được học từ 1 đến 2 tiết học 45 phút.

Danh sách Units được dạy trong chương trình Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 :

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

Getting started Unit 1: My new school

A closer look 1 Unit 1: My new school

A closer look 2 Unit 1: My new school

Communication Unit 1: My new school

Skills 1 Unit 1: My new school

Skills 2 Unit 1: My new school

Looking back Unit 1: My new school

Project Unit 1 : My new school

UNIT 2: MY HOME

Getting started Unit 2: My home

A closer look 1 Unit 2 : My home

A closer look 2 Unit 2: My home

Communication Unit 2: My home

Skills 1 Unit 2: My home

Skills 2 Unit 2: My home

Looking back Unit 2: My home

Project Unit 2: My home

UNIT 3: MY FRIENDS

Getting started Unit 3: My friends

A closer look 1 Unit 3: My friends

Communication Unit 3: My friends

Skills 1 Unit 3: My Friends

Skills 2 Unit 3: My Friends

Looking back Unit 3: My friends

Project Unit 3: My friends

Review 1 Language

Review 1 Skills

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD

A closer look 1 Unit 4: My neighbourhood

A closer look 2 Unit 4: My neighbourhood

Communication Unit 4: My neighbourhood

Skills 1 Unit 4: My neighbourhood

Skills 2 Unit 4: My Neighbourhood

Looking back Unit 4: My neighbourhood

Project Unit 4: My neighbourhood

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD

Getting started Unit 5: Natural wonders of the world

A closer look 1 Unit 5: Natural Wonders of the World

A closer look 2 Unit 5: Natural Wonders of the World

Communication Unit 5: Natural Wonders of the World

Skills 1 Unit 5: Natural Wonders of the World

Skills 2 Unit 5: Natural Wonders of the World

Looking back Unit 5: Natural Wonders of the World

Project Unit 5: Natural Wonders of the World

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

Getting started Unit 6: Our Tet Holiday

A closer look 1 Unit 6: Our Tet Holiday

A closer look 2 Unit 6: Our Tet Holiday

Communication Unit 6: Our Tet Holiday

Skills 1 Unit 6: Our Tet Holiday

Skills 2 Unit 6: Our Tet Holiday

Looking back Unit 6: Our Tet Holiday

Project Unit 6: Our Tet Holiday

Review 2 Language

Review 2 Skills

UNIT 7 : TELEVISION

Getting started Unit 7 : Television

A closer look 1 Unit 7: Television

A closer look 2 Unit 7: Television

Communication Unit 7: Television

Skills 1 Unit 7: Television

Skills 2 Unit 7: Television

Looking back Unit 7: Television

Project Unit 7: Television

UNIT 8: SPORTS AND GAMES

Getting started Unit 8: Sports and games

A closer look 1 Unit 8: Sports and games

A closer look 2 Unit 8: Sports and Games

Communication Unit 8: Sports and Games

Skills 1 Unit 8: Sports and Games

Skills 2 Unit 8: Sports and Games

Looking Back Unit 8: Sports and Games

Project Unit 8: Sports and Games

UNIT 9 : CITIES OF THE WORLD

Getting started Unit 9 : Cities of the World

A closer look 1 Unit 9: Cities of the world

A closer look 2 Unit 9: Cities of the World

Communication Unit 9: Cities of the World

Skills 1 Unit 9: Cities of the World

Skills 2 Unit 9: Cities of the World

Looking Back Unit 9: Cities of the World

Project Unit 9: Cities of the World

Language Review 3

Skills Review 3

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE

Getting started Unit 10: Our houses in the future

A closer look 1 Unit 10: Our houses in the future

A closer look 2 Unit 10: Our houses in the future

Communication Unit 10: Our houses in the future

Skills 1 Unit 10: Our houses in the future

Skills 2 Unit 10: Our houses in the future

Looking Back Unit 10: Our houses in the future

Getting started Unit 11: Our greener world

Project Unit 10: Our houses in the future

UNIT 11: OUR GREENER WORLD

A closer look 1 Unit 11: Our greener world

A closer look 2 Unit 11: Our greener world

Communication Unit 11: Our greener world

Skills 1 Unit 11: Our greener world

Skills 2 Unit 11: Our greener world

Looking Back Unit 11: Our greener world

Project Unnit 11: Our greener world

UNIT 12: ROBOTS

Getting started Unit 12: Robots

A closer look 1 Unit 12: Robots

A closer look 2 Unit 12: Robots

Communication Unit 12: Robots

Skills 1 Unit 12: Robots

Skills 2 Unit 12: Robots

Looking Back Unit 12: Robots

Project Unit 12: Robots

Language Review 4

Skills Review 4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here