Vở Bài Tập Toán Lớp 3

0
1346
Vở Bài Tập Toán Lớp 3
Chuyên mục: Lớp 3

Giới Thiệu Vở Bài Tập Toán Lớp 3

Vở Bài Tập Toán Lớp 3 tập 1, 2 được bộ giáo dục và đào tạo phát hành,cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tính toán và các bài tập luyện tập cho học sinh về toán.

Mục lục của Vở Bài Tập Toán Lớp 3 như sau :

Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1

 • 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
  • Bài 1. Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
  • Bài 2. Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
  • Bài 3. Luyện tập
  • Bài 4. Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
  • Bài 5. Luyện tập
  • Bài 6. Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
  • Bài 7. Luyện tập
  • Bài 8. Ôn tập các bảng nhân
  • Bài 9. Ôn tập các bảng chia
  • Bài 10. Luyện tập
  • Bài 11. Ôn tập về hình học
  • Bài 12. Ôn tập về giải toán
  • Bài 13. Xem đồng hồ
  • Bài 14. Xem đồng hồ (tiếp theo)
  • Bài 15. Luyện tập
  • Bài 16. Luyện tập chung
  • Tự kiểm tra – Phần 1 – VBT Toán 3
 • 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000
  • Bài 17. Bảng nhân 6
  • Bài 18. Luyện tập
  • Bài 19. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
  • Bài 20. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
  • Bài 21. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 22. Bảng chia 6
  • Bài 23. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 24. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
  • Bài 25. Luyện tập
  • Bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
  • Bài 27. Luyện tập
  • Bài 28. Phép chia hết và phép chia có dư
  • Bài 29. Luyện tập
  • Bài 30. Bảng nhân 7
  • Bài 31. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 32. Gấp một số lên nhiều lần
  • Bài 33. Luyện tập
  • Bài 34. Bảng chia 7
  • Bài 35. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 36. Giảm đi một số lần
  • Bài 37. Luyện tập
  • Bài 38. Tìm số chia
  • Bài 39. Luyện tập
  • Bài 40. Góc vuông, góc không vuông
  • Bài 41. Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
  • Bài 42. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
  • Bài 43. Bảng đơn vị đo độ dài
  • Bài 44. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 45. Thực hành đo độ dài
  • Bài 46. Thực hành đo độ dài (tiếp theo)
  • Bài 47. Luyện tập chung
  • Tự kiểm tra – Phần 2 – VBT Toán 3
  • Bài 48. Bài toán giải bằng hai phép tính
  • Bài 49. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
  • Bài 50. Luyện tập
  • Bài 51. Bảng nhân 8
  • Bài 52. Luyện tập
  • Bài 53. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
  • Bài 54. Luyện tập
  • Bài 55. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
  • Bài 56. Luyện tập
  • Bài 57. Bảng chia 8
  • Bài 58. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 59. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
  • Bài 60. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 61. Bảng nhân 9
  • Bài 62. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 63. Gam
  • Bài 64. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 65. Bảng chia 9
  • Bài 66. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 67. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
  • Bài 68. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
  • Bài 69. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
  • Bài 70. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
  • Bài 71. Giới thiệu bảng nhân
  • Bài 72. Giới thiệu bảng chia
  • Bài 73. Luyện tập
  • Bài 74. Luyện tập chung
  • Bài 75. Làm quen với biểu thức
  • Bài 76. Tính giá trị của biểu thức
  • Bài 77. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
  • Bài 78. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 79. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
  • Bài 80. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 81. Luyện tập chung
  • Bài 82. Hình chữ nhật
  • Bài 83. Hình vuông
  • Bài 84. Chu vi hình chữ nhật
  • Bài 85. Chu vi hình vuông
  • Bài 86. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 87. Luyện tập chung
  • Tự kiểm tra – Phần 2 – VBT Toán 2

Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2

 • 3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000
  • Bài 88. Các số có bốn chữ số
  • Bài 89. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 90+91. Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
  • Bài 92. Số 10 000 – Luyện tập
  • Bài 93. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
  • Bài 94. Luyện tập
  • Bài 95. So sánh các số trong phạm vi 10 000
  • Bài 96. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 97. Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
  • Bài 98. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 99. Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
  • Bài 100. Luyện tập
  • Bài 101. Luyện tập chung
  • Bài 102. Tháng – năm
  • Bài 103. Luyện tập
  • Bài 104. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
  • Bài 105*. Vẽ trang trí hình tròn
  • Bài 106. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
  • Bài 107. Luyện tập
  • Bài 108. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
  • Bài 109. Luyện tập
  • Bài 110+111+112. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
  • Bài 113. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 114. Luyện tập chung
  • Bài 115. Làm quen với chữ số La Mã
  • Bài 116. Luyện tập
  • Bài 117+118. Thực hành xem đồng hồ
  • Bài 119. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
  • Bài 120+121. Luyện tập
  • Bài 122. Tiền Việt Nam
  • Bài 123. Luyện tập
  • Bài 124+125. Làm quen với thống kê số liệu
  • Bài 126. Luyện tập
  • Tự kiểm tra – Phần 3 – VBT Toán 3
 • 4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000
  • Bài 127. Các số có năm chữ số
  • Bài 128. Luyện tập – VBT Toán 3
  • Bài 129. Các số có năm chữ số (tiếp theo)
  • Bài 130. Luyện tập
  • Bài 131. Số 100 000 – Luyện tập
  • Bài 132. So sánh các số trong phạm vi 100 000
  • Bài 133+134. Luyện tập
  • Bài 135. Diện tích của một hình
  • Bài 136. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
  • Bài 137. Diện tích hình chữ nhật
  • Bài 138. Luyện tập
  • Bài 139. Diện tích hình vuông
  • Bài 140. Luyện tập
  • Bài 141. Phép cộng các số trong phạm vi 100 000
  • Bài 142. Luyện tập
  • Bài 143. Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
  • Bài 144. Tiền Việt Nam
  • Bài 145. Luyện tập
  • Bài 146. Luyện tập chung
  • Bài 147. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
  • Bài 148. Luyện tập
  • Bài 149+150. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
  • Bài 151. Luyện tập
  • Bài 152. Luyện tập chung
  • Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
  • Bài 154+155. Luyện tập
  • Bài 156. Luyện tập chung
  • Tự kiểm tra – Phần 4 – VBT Toán 3
 • 5. ÔN TẬP CUỐI NĂM
  • Bài 157+158. Ôn tập các số đến 100 000
  • Bài 159+160+161. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000
  • Bài 162. Ôn tập về đại lượng
  • Bài 163+164. Ôn tập về hình học
  • Bài 165+166. Ôn tập về giải toán
  • Bài 167+168+169. Luyện tập chung
  • Tự kiểm tra – Ôn tập cuối năm – VBT Toán 3

Download Ebook Vở Bài Tập Toán Lớp 3

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Vở Bài Tập Toán Lớp 3

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here